dr Zoran Keković

Zoran Keković (Podgorica, Crna Gora, 1965), redovnii profesor

Osnovnu školu je završio u Danilovgradu, CG, 1979. godine, a gimnaziju u Podgorici 1983. godine. Fakultet civilne odbrane završio je 1988. godine. Na istom fakultetu je 1992. godine odbranio magistarski rad "Ekološka bezbednost u sferi namenske proizvodnje".

Zvanje doktora nauka odbrane, zaštite i bezbednosti stekao je 1997. godine na Fakultetu civilne odbrane odbranivši disertaciju "Funkcije države u zaštiti životne sredine sa posebnim osvrtom na njenu preventivnu ulogu".

Od 1991. godine radi kao asistent na Fakultetu bezbednosti, gde 1997. godine postaje docent na predmetu Sistem bezbednosti i zaštite, a od 1999. na Uvodu u teoriju bezbednosti. Od 2004. godine je vanredni profesor na predmetima Sistemi bezbednosti i Korporativna bezbednost, a od 2005. godine i rukovodilac postdiplomskih specijalističkih studija iz kriznog menadžmenta.

Od 1998. do 2004. godine radio je i kao nastavnik na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu na predmetu Nadležnost i metode policije u Istraživačko-razvojnoj jedinici ove škole.

Bio je šef Katedre bezbednosnih nauka na FCO-u 2003-04, kao i mentor više doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova.

Objavio je 35 radova u monografijama, naučnim časopisima i zbornicima, kao i nastavnu literaturu iz
oblasti ekologije, sistemâ bezbednosti i korporativne bezbednosti.

Izbor radova: