Jovan Blagote Keković

Rođen 06.09.1926 godine u Gornjem Zagaraču. Osnovnu školu završio u Gornjem Zagaraču, nižu gimnaziju u Danilovgradu, a učiteljsku školu u Herceg Novom i Pedagošku akademiju u Nikšiću.

Učesnik je NOR-a, skojevac od 1943. godine, i član KPJ-u od 23.03.1945. godine. Godinu dana, 1947. i 1948. godine, bio sekretar Mjesnog odbora Petrovac, srez danilovgradski. Radio kao učitelj u školama danilovgradskog, pljevaljskog i cetinjskog sreza do 01.09.1959. godine. Od tada, do penzionisanja, radio je kao nastavnik u osnovnoj školi “Boro Ćetković” u Titogradu - Podgorici. Za uspjeh u nastavnom radu je više puta nagrađivan.

Preminuo je u Podgorici 28.12.2013.g u 88. godini života.

Autor je prvog izdanja knjige "Porijeklo i rodoslov Kekovića iz Zagarača".

 

dr Zoran Keković

Zoran Keković (Podgorica, Crna Gora, 1965), redovnii profesor

Osnovnu školu je završio u Danilovgradu, CG, 1979. godine, a gimnaziju u Podgorici 1983. godine. Fakultet civilne odbrane završio je 1988. godine. Na istom fakultetu je 1992. godine odbranio magistarski rad "Ekološka bezbednost u sferi namenske proizvodnje".

Zvanje doktora nauka odbrane, zaštite i bezbednosti stekao je 1997. godine na Fakultetu civilne odbrane odbranivši disertaciju "Funkcije države u zaštiti životne sredine sa posebnim osvrtom na njenu preventivnu ulogu".

Od 1991. godine radi kao asistent na Fakultetu bezbednosti, gde 1997. godine postaje docent na predmetu Sistem bezbednosti i zaštite, a od 1999. na Uvodu u teoriju bezbednosti. Od 2004. godine je vanredni profesor na predmetima Sistemi bezbednosti i Korporativna bezbednost, a od 2005. godine i rukovodilac postdiplomskih specijalističkih studija iz kriznog menadžmenta.

Od 1998. do 2004. godine radio je i kao nastavnik na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu na predmetu Nadležnost i metode policije u Istraživačko-razvojnoj jedinici ove škole.

Bio je šef Katedre bezbednosnih nauka na FCO-u 2003-04, kao i mentor više doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova.

Objavio je 35 radova u monografijama, naučnim časopisima i zbornicima, kao i nastavnu literaturu iz
oblasti ekologije, sistemâ bezbednosti i korporativne bezbednosti.

Izbor radova:

 • Z. Keković: Limitirajući faktori vojne sile u postsovjetskoj epohi, Nauka – bezbednost – policija, Policijska akademija, Beograd, 1998.
 • Z. Keković: Država, bezbednost i životna sredina, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1999.
 • Z. Keković, A. Savić, M.Bošković, Ž. Kešetović, M. Talijan: Delovanje MUP-a u uslovima ratnog stanja sa aspekta bezbednosti SRJ, Međunarodni simpozijum: NATO agresija na SRJ, Novi Sad, 1999.
 • Z. Keković, M. Talijan: Unutrašnji poslovi i preventivna evakuacija, Zbornik radova Fakulteta odbrane i zaštite, Beograd, 1999.
 • Z. Keković, D. Vujić, Stanje I perspektive društveno-štetnih pojava u studentskoj sredini, Bezbednost, br. 5, Beograd, 2002.
 • Z. Keković, Ž. Kešetović: Krizni menadžment I – Prevencija krize, hrestomatija, Fakultet bezbednosti, 2006.
 • Z. Keković, V. Nikolić: Proces integralnog upravljanja rizicima u organizacijama, Bezbednost 3, Beograd, 2006.

Biljana Vladimira Keković

Rodena u Podgorici, 1970.god.

Diplomirala na FLU na Cetinju, odsjek grafičkog dizajna u klasi prof. Mila Grozdanića i odsjek slikarstva u klasi prof. Ratka Lalića, 1993.godine. Magistrant je slikarstva u klasi prof. Branislava Sekulica. Studijski boravila u Cite-u International des Arts, Pariz, 2006. i Center d’Art i Natura, Farrera de Pallar, Španija, 2001. i 2003.god. Imala je više samostalnih izložbi, a učestvovala je na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu . Član je ULUCG-a.

  

Nagrade:

 • Hercegnovskog zimskog salona, 2008
 • Udruzenja likovnih umjetnika Crne Gore za sliku,,Milunovic,Stijovic,Lubarda“ 2007
 • Hercegnovskog zimskog salona, 2006
 • Pohvala medunarodnog bijenala u Niksicu, 2005
 • Podgorickog likovnog salona, 2001
 • Bijenala pejzaza u Novom Sadu, 2000
 • Fakulteta likovnih umjetnosti za graficki dizajn,1992
 • Fakulteta likovnih umjetnosti za slikarstvo,1990